با سپاس از خرید شما

مشتری گرامي: پرسشنامه اي كه در اختيار شماست بدون ذكر نام مي باشد. اين نظر سنجي باعث مي شود شاخص هاي بهبود در فرآينـد رضایتمندی مشتريان مشخص شده و بكار گرفته شوند. لطفاً فرم مورد نظر را تکمیل نمایید  ما را در این روند یاری نمایید.